Ändamål

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej anslag till områden som är väl tillgodosedda genom specialfonder (t.ex. cancerfonden, hjärt-lungfonden eller diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som mottagare av regelbundna anslag från den medicinska forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.

Stiftelsen vill bereda disputerade forskare inom en tidsrymd av fem år efter doktorsexamen möjligheter till vetenskapligt arbete genom anslag som kan utgå i högst tre år. Undantag från femårsregeln beviljas för föräldraledighet, sjukskrivning eller tjänstgöring som AT-läkare med max två år.

Under samma förutsättningar som gäller för ovanstående forskningsanslag utdelas även särskilda reseanslag avseende forskning eller avancerade studier i utlandet (ej konferensresor) under en kortare period (1-6 månader).