Rapport

Rapportering sker digitalt via ansökningsportalen.

Anslagsmottagare skall senast den 1 september året efter det anslag beviljats avge en delrapport över forskningsarbetets fortskridande respektive över sin resa. För att nya anslag skall kunna beviljas, måste redogörelse lämnas för tidigare anslag, senast i samband med den nya ansökan. Detta gäller vare sig ansökan gäller fortsättning av tidigare projekt eller ett helt nytt projekt. Slutrapport och ekonomisk redovisning skall avges senast två år efter det att anslaget utdelats.

Stiftelsen har inte anspråk på delaktighet i resultat som framkommer genom forskningsarbete bekostat med anslag från stiftelsen. Anslagsmottagare har sålunda ensamma äganderätt till patenterbara uppfinningar framkomna under forskningsarbetet. De har också frihet att själva publicera sina resultat, varvid dock anslagsgivaren skall anges. Särtryck av publikationer bör tillställas stiftelsen.